Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana soukromí a osobních údajů nejen našich zákazníků, potencionálních zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů, ale i návštěvníků webových stránek provozovaných naší společností a jiných osob, které s námi spolupracují, je naší nejvyšší prioritou. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Účelem těchto Zásad je splnit naši informační povinnost vyplývající z ustanovení čl. 13 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“). Veškeré osobní údaje, které shromažďujeme, zpracováváme pouze pro odůvodněné účely, pouze v nezbytném rozsahu, po nezbytnou dobu a s využitím maximální možné míry personálního, organizačního a technického zabezpečení. Tyto Zásady obsahují informace o způsobu, rozsahu, účelu a době zpracování Vašich osobních údajů, jejich příjemcích a o Vašich souvisejících právech. Tyto Zásady se netýkají údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby. Tyto Zásady jsou uveřejněny na naší internetové stránce www.croy.cz v odkazu Ochrana osobních údajů. Můžete se tak k nim v budoucnu kdykoliv vrátit.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost, CROY s.r.o. Autorizovaný importér Daimler AG pro Mercedes-Benz Unimog v ČR a autorizovaný prodej a servis nákladních a užitkových vozidel Mercedes-Benz

Plzeňská 2599, 269 01 RAKOVNÍK
IČO 45147647, DIČ CZ45147647
Tel. 313 512 303, 313 251 111
E-mail: , ,

(dále jen „Správce“). Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR nebyl jmenován, kontaktní osobou je Ing. Milan Sunkovský – manager integrovaného systému řízení V případě jakýchkoliv dotazů v záležitostech týkajících se osobních údajů a/nebo v případě uplatnění jakéhokoliv práva subjektu údajů nás můžete kontaktovat, a to:
emailem:
datovou schránkou: shgwwir

JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou jsme schopni identifikovat. V souvislosti s naší obchodní činností, tj. zejména v souvislosti s prodejem automobilů, poskytováním opravárenských a servisních služeb, likvidací pojistných událostí může ze strany naší společnosti dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů: Identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, státní příslušnost, akademický titul, rodné číslo; název obchodní firmy, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel, registrační číslo zákazníka, identifikační údaje zástupce zákazníka, dodavatele či obchodního partnera nebo kontaktní osoby, kterou zákazník, dodavatel či obchodní partner určí, čísla předložených identifikačních dokladů; Kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména emailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení (trvalý pobyt, adresa sídla či místa podnikání), fakturační adresa; Údaje o objednaném zboží a službách nebo údaje týkající se uzavřené smlouvy, kterými jsou zejména údaje o nakoupeném či servisovaném či opravovaném vozidle (VIN, RZ, model, barva vozu, číslo motoru, výbava, datum uvedení do provozu), požadovaných servisních a/nebo opravárenských službách, likvidaci pojistných událostí apod., které jste si u nás Vy nebo Vaše společnost objednali (datum garanční či servisní opravy, počet najetých km); způsobu platby včetně čísla bankovního účtu, a údaje o reklamacích; Údaje z komunikace mezi námi a Vámi, které vznikají při komunikaci mezi námi a Vámi související s naší obchodní činností. Jedná se zejména o zápisy osobní komunikace se zákazníkem v našich showroomech a provozovnách nebo při jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem; Údaje související s návštěvou našich showroomů a provozoven, kterými jsou zejména nahrávky z kamerových systémů na pobočkách. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním; Údaje zpracované na základě Vašeho souhlasu, přičemž zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo našich zákonných povinností či k ochraně našich oprávněných zájmů, ale jejich zpracování nám umožní zlepšovat naše služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:

 • údaje získané marketingovými průzkumy,
 • údaje o využívání našich služeb, výrobků, výhod a typovém chování zákazníka;
 • identifikační a kontaktní údaje v případě, že nejste naším zákazníkem
 • údaje, potřebné jako podklad pro likvidaci pojistné události

Osobní údaje, které zpracováváme pouze na základě Vámi uděleného souhlasu, jsou vždy specifikovány v příslušném Vámi uděleném souhlasu. Údaje o používání našich webových stránek, zejména určité údaje o prohlížeči a operačním systému, který používáte, datum a čas návštěvy, vyhledávací pojmy, záznamy o chování na našich internetových stránkách získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek, internetovou reklamu), atd. (podrobnosti naleznete v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je dostupný na naší internetové stránce www.croy.cz).

JAKÝ JE ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Pokud s námi zamýšlíte uzavřít kupní či jakoukoliv jinou smlouvu

Pokud s námi jako fyzická osoba nebo jako zástupce právnické osoby nebo jiné osoby, která Vás k tomuto právnímu jednání zmocnila, zamýšlíte uzavřít smlouvu, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením vlastní smlouvy na Vaši žádost, přičemž k tomuto účelu zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašich objednávkách. To, že tyto Vaše osobní údaje použijeme za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením vlastní smlouvy, znamená, že je použijeme zejména: abychom s Vámi mohli o předmětu plánované smlouvy komunikovat, například Vás informovat o vyřízení Vašeho požadavku; v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte. Právní základ zpracování osobních údajů je v tomto případě dán ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Pro tento účel Vaše osobní údaje používáme po dobu do uzavření předmětné smlouvy nebo do okamžiku Vašeho sdělení, že smlouvu s námi neuzavřete.

Pokud s námi uzavřete kupní smlouvu, smlouvu o dílo či jakoukoliv jinou smlouvu

V případě, že s námi uzavřete kupní smlouvu, smlouvu o dílo (zejména ohledně servisu či opravy vozidla) nebo jinou smlouvu, provádíme následující zpracování Vašich osobních údajů:

Zpracování na základě plnění smlouvy

Pokud s námi jako fyzická osoba nebo jako zástupce právnické osoby nebo jiné osoby, která Vás k tomuto právnímu jednání zmocnila, uzavřete smlouvu, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem splnění této smlouvy, přičemž zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje týkající se uzavřené smlouvy. To, že tyto Vaše osobní údaje použijeme za účelem plnění smlouvy, znamená, že je použijeme zejména: -abychom s Vámi mohli o předmětu uzavřené smlouvy komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení nebo Vás informovat o vyřízení Vaší objednávky;

 • pro potřeby platby;
 • v souvislosti s reklamací;
 • v souvislosti s Vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte.

Právní základ zpracování osobních údajů je v tomto případě dán ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Pro tento účel Vaše osobní údaje používáme po dobu plnění předmětné smlouvy.

Zpracování na základě našeho oprávněného zájmu

Pokud s námi uzavřete smlouvu, uchováme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných výrobcích a/nebo službách na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany našich právních nároků a naší vnitřní evidence (vedení databáze zákazníků) a kontroly a možnosti vyřizovat Vaše dotazy, stížnosti či požadavky. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb a zájem na splnění Vašich požadavků. Za účelem ochrany právních nároků, ochrany majetku a naší vnitřní evidence (vedení databáze zákazníků) a kontroly, zpracováváme Vaše údaje po dobu trvání promlčecí lhůty 10 let a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení až do jejich pravomocného skončení. Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných výrobcích a/nebo službách za účelem přímého marketingu, tj. za účelem zasílání nabídek obdobných výrobků a/nebo služeb. Naším oprávněným zájmem je zde propagace našich produktů a služeb. Pro tento účel osobní údaje zpracováváme od okamžiku Vaší závazné objednávky a/nebo uzavření smlouvy s naší společností, a to po dobu tří let počítaných ode dne:

 • převzetí vozidla v případě, že jste s námi uzavřel kupní smlouvu;
 • Vaší poslední objednávky týkající se servisu vozidla;
 • uplynutí doby, na kterou byla mezi námi a Vámi uzavřena smlouva na dobu určitou;
 • ukončení platnosti smlouvy, která byla mezi námi a Vámi uzavřena na dobu neurčitou;
 • uzavření smlouvy mezi námi a Vámi ve všech ostatních případech.

Právní základ zpracování osobních údajů je v těchto případech dán ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku, a pokud jde o námi posílaná elektronická obchodní sdělení, máte právo se dopředu nebo kdykoliv následně z odběru obchodních sdělení odhlásit jednoduchým způsobem uvedeným v konkrétním zaslaném obchodním sdělení.

Zpracování na základě plnění našich právních povinností 

Za účelem plnění našich právních povinností zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných výrobcích a/nebo službách, a to z důvodu dodržování zejména následujících předpisů:

 • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (pokud s námi uzavřete smlouvu jako fyzická osoba);
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění;
 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
 • zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.

Právní základ zpracování osobních údajů je v těchto případech dán ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud dosud nejste naším zákazníkem, ale při poskytnutí svých údajů nám udělíte svůj souhlas s jejich zpracováním, můžeme Vaše identifikační a kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek našich výrobků a/nebo služeb a/nebo pro zasílání pozvánek na námi pořádané společenské či sportovní akce, a to e-mailem, textovou zprávou, po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. Vám je můžeme zaslat poštou. Pokud jste naším zákazníkem a pokud nám udělíte svůj souhlas, můžeme Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednaných výrobcích a/nebo službách použít pro širší marketingové účely, a to za účelem zjišťování spokojenosti zákazníků, zejména pokud jde o kvalitu prodeje a servisních služeb. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména marketingové zpracování, vyhodnocování zákaznických dat, včetně profilování, statistické analýzy apod. s cílem přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám, zjistit spokojenost zákazníků s našimi prodejními, poprodejními a servisními službami a v návaznosti na to neustále optimalizovat a zkvalitňovat námi poskytované služby. A protože se a našimi zákazníky rádi setkáváme nejen v pracovní rovině, ale také na společenských či sportovních akcích, mohou být Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu použity pro zaslání pozvánky na takovou událost nebo k jiným podobným marketingovým aktivitám. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR, a to pro účely blíže specifikované v příslušném souhlasu. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu platnosti Vámi uděleného souhlasu, nebude-li Vámi dříve odvolán.

Pokud navštívíte některý z našich showroomů nebo provozoven

Pokud navštívíte náš showroom či provozovnu nebo jejich okolí, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez Vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i Vašeho majetku a za účelem ochrany zdraví osob pohybujících se v provozovně a jejím okolí. Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu 1 měsíce. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

JE POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DOBROVOLNÉ?

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abyste se stal/a naším zákazníkem, dodavatelem a/nebo obchodním partnerem, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro specifikované účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smluvního vztahu mezi Vámi a námi (neposkytnutí Vašich osobních údajů znemožňuje Vaši identifikaci jako smluvní strany) a pro plnění zákonem stanovených povinností naší společnosti. V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů je poskytnutí osobních údajů pro účely definované v daném souhlasu vždy dobrovolné, a tedy zcela na Vaší úvaze.

KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A JAKÉ JSOU KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako Správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje zásadně nesdílíme s jinými správci osobních údajů, ledaže bychom k takovému předání byli povinni či oprávněni na základě právního předpisu, resp. našeho, nebo Vašeho oprávněného zájmu nebo byste k tomu udělili souhlas. Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu. Do některých činností naší společnosti mohou být zapojeny třetí subjekty – naši dodavatelé, přičemž v závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. Příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • poskytovatel právních služeb
 • poskytovatel ostrahy areálu
 • poskytovatel IT služeb
 • subjekty poskytující tiskové a poštovní služby
 • subjekty poskytující poradenské služby
 • poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií, podpory a souvisejících služeb pro naše vnitřní procesy
 • externí auditoři, daňoví poradci, účetní
 • externí archiv
 • dodavatel a správce informačního systému
 • provozovatelé marketingových nástrojů a marketingové agentury
 • poskytovatelé bezpečnostního monitoringu zejména spravující náš kamerový systém.

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty jiným subjektům také v případech, kdy nám poskytnutí takových údajů ukládají obecně závazné právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR, apod.). Nepředáváme Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?  

Právo na přístup

Na základě čl. 15 Nařízení GDPR máte právo od nás získat potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme či nikoliv, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. Pokud si po přečtení tohoto dokumentu nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme či jaká jsou Vaše práva spojená se zpracováním osobních údajů, můžete nás požádat o potvrzení, které bude obsahovat informace o:

 • účelech zpracování;
 • kategoriích dotčených osobních údajů;
 • případném příjemci nebo kategoriích příjemců osobních údajů;
 • době, po kterou budou osobní údaje uloženy, a není-li možné takovou dobu určit, o kritériích pro stanovení doby uložení;
 • právu požadovat přístup k osobním údajům, o právu požadovat jejich opravu nebo výmaz, o právu požadovat omezení zpracování, o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 • zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány přímo od Vás;
 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, a o právech subjektu údajů spojených s automatizovaným rozhodováním;
 • předávání osobních údajů do třetích zemí, má-li se realizovat, včetně informací o vhodných zárukách pro bezpečnost předávaných dat do třetí země.

V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem rovnajícím se vynaloženým administrativním nákladům. Pokud by poskytnutím kopie mohlo dojít k poškození práv a svobod třetích osob (např. kopie obsahuje osobní údaje třetích osob, ve vztahu k jejichž zpřístupnění nesvědčí subjektu údajů, který si kopii žádá, žádný právní důvod), kopie se odpovídajícím způsobem anonymizuje. Není-li anonymizace možná, nebo ztratila-li by požadovaná informace provedením odpovídající anonymizace vypovídací hodnotu, kopie se neposkytne.

Právo na opravu

V intencích ustanovení čl. 16 Nařízení GDPR Vám náleží právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné z hlediska účelu zpracování nebo jsou-li z hlediska účelu zpracování osobních údajů neúplné. Můžete proto požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění. Pokud uplatníte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, provedeme neprodleně kontrolu zpracování Vašich osobních údajů. Dojdeme-li k závěru, že je námitka, byť jen částečně, důvodná, zajistíme neprodleně zjednání nápravy, tj. opravu zpracovávaných osobních údajů nebo jejich doplnění. O výsledku šetření a provedených opatřeních Vás budeme neprodleně informovat.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali, a to dle čl. 17 Nařízení GDPR. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a není-li zde jiný právní podklad (titul) pro zpracování osobních údajů;
 • vznesete relevantní námitku vůči zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, zejména bez právního podkladu (titulu) pro zpracování osobních údajů;
 • vymazání osobních údajů si žádá splnění právní povinnosti, jak plyne z právního předpisu či z rozhodnutí vydaného na základě právního předpisu;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení GDPR.

Výmazem osobních údajů se rozumí fyzické zničení nosiče osobních údajů (např. zničení listin), nebo jejich vymazání (z multimediálních nosičů) či jiné trvalé vyloučení z dalšího zpracování osobních údajů. Pokud uplatníte právo na výmaz, neprodleně Vaši žádost přezkoumáme. V případě, že je Vaše žádost, byť jen částečně, oprávněná, provedeme výmaz v nezbytném rozsahu. Do doby vyřízení Vaší žádosti subjektu údajů se osobní údaje, vůči nimž bylo uplatněno právo na výmaz, označí. Osobní údaje však nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění právní povinnosti plynoucí z platných právních předpisů;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 Nařízení GDPR);
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
 • určení, uplatnění a výkon našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

V případech uvedených v čl. 18 Nařízení GDPR můžete využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Uplatníte-li právo na omezení zpracování vůči konkrétnímu zpracování osobních údajů, neprodleně posoudíme relevanci Vaší žádosti, primárně z hlediska naplnění podmínek pro uplatnění práva na omezení zpracování, přičemž při posuzování žádosti vycházíme jak z obsahu Vaší žádosti, tak z dalších okolností a skutečností týkajících se předmětného zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • z Vaší strany byla vznesena námitka proti zpracování.

Osobní údaje, kterých se týká omezení zpracování, se označí. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Před zrušením omezení zpracování osobních údajů budete o této skutečnosti informován, přičemž v tomto sdělení bude uveden okamžik, kdy bude omezení zpracování osobních údajů zrušeno a důvod, pro který bude zrušeno.

Právo na přenositelnost údajů

Jsou-li předmětem zpracování osobních údajů osobní údaje získané od Vás (buďto Vámi přímo předané údaje, nebo údaje získané o Vaší činnosti atp.), které se týkají Vás, svědčí Vám právo na přenositelnost těchto údajů dle čl. 20 Nařízení GDPR, pakliže je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo se jedná o zpracování založené smlouvou se subjektem údajů a realizuje-li se automatizovaně. Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Vaší žádosti nebudeme moci vyhovět, pokud by tímto vyhověním došla újmy práva a svobody jiných osob (subjektů údajů), nebo pokud nebude předání technicky proveditelné, přičemž za technicky neproveditelné předání se považuje i takové předání, které není možné adekvátním způsobem s ohledem k dostupným technologickým možnostem přiměřeně povaze předávaných osobních údajů a souvisejících rizik zabezpečit.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování

Dle čl. 22 Nařízení GDPR máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je rozhodnutí:

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
 • povoleno právními předpisy, které stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 • založeno na Vašem výslovném souhlasu.

Právo na námitku

Dle čl. 21 Nařízení GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o aktivity přímého marketingu, přestaneme Vaše osobní údaje na základě Vámi podané námitky zpracovávat pro tento účel bez dalšího; v ostatních případech Vaši námitku bez odkladu prověříme a do vyřízení námitky označíme dotčené osobní údaje, resp. zpracování těchto osobních údajů. Osobní údaje, vůči nimž byla vznesena oprávněná námitka, nebudeme dále zpracovávat, ledaže by

 • pro další zpracování svědčily vážné oprávněné důvody, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo
 • další zpracování bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu našich práv.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Právo na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, jsme povinni Vám toto porušení oznámit bez zbytečného odkladu a sdělit Vám povahu porušení zabezpečení osobních údajů a dále:

 • jméno a kontaktní údaje kontaktního místa, které Vám může poskytnout bližší informace;
 • popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
 • popis opatření, která jsme přijali nebo navrhli k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna).

Úřad pro ochranu osobních údajů provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací jak o Vašich právech, tak o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet některým z uvedených způsobů:

emailem:
písemně na adrese sídla společnosti CROY s.r.o. Plzeňská 2599, 269 01 RAKOVNÍK osobně na adrese sídla společnosti CROY s.r.o. Plzeňská 2599, 269 01 RAKOVNÍK
telefonicky na telefonním čísle: +420 313 512 303, +420 313 251 111
datovou schránkou: shgwwir

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (email, dopis).